Szolgáltató:

 • Név: Urbán Ágnes egyéni vállalkozó
 • Székhely: Belgium, 2400 Mol, Ruiterstraat 38
 • Levelezési cím: Belgium, 1800 Vilvoorde, Houtemsesteenweg 46  1/02 .
 • Adószám: BE 0781.589.079    
 • Telefonszám: +32-497-572-500
 • Email: urbanagnes1972@gmail.com 

Általános szabályok

Kérjük, hogy a honlapon történő regisztrációját, illetve megrendelését megelőzően figyelmesen olvassa át általános szerződési feltételeinket.

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a www.                              oldalt üzemeltető Urbán Ágnes egyéni vállalkozó mint Jogtulajdonos vagy Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokkal, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

A Szolgáltató az Ügyfél részére a szolgáltatást az alábbi általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint nyújtja.

A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződések „távollévők között kötött szerződésnek” minősülnek, amely olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

A szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél mint fogyasztó között a „Kosárba rakom” gombra való kattintással lép életbe, amelyre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak. A megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket. Kérjük, vásárlása előtt tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket. Amennyiben valamely kikötéssel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételeket nem kifogásolja.

 1. Szolgáltatási jogviszony

1.1 Az Ügyfél a honlapon meghirdetett szolgáltatásokra, az adott szolgáltatásra jelzett „Kosárba rakom” ikonra való kattintással jelentkezhet. Itt az Ügyfél megadja e-mail elérhetőségét, melyre a Szolgáltató visszaigazolást küld. A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi, az Ügyfél által megadott e-mail címre megküldött, írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a szolgáltatással kapcsolatos információkat, fizetési adatokat, valamint jelen szerződés aktuális verzióját .pdf formátumban.

1.2 Az Ügyfelet indoklás nélküli felmondási jog illeti meg, melyet a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhat.

Az Ügyfél elállási, illetve felmondási jogát a fent már hivatkozott 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó, maga által megszövegezett, elállási, illetve egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja.

A Szolgáltató az Ügyfél elállási és felmondási jogának gyakorlását honlapján is biztosítja. Ebben az esetben a Szolgáltató e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél nyilatkozatának megérkezését. Amennyiben az Ügyfél a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Ha az Ügyfél a teljesítés megkezdését követően mondja fel szerződést, az elszámolás során az Ügyfél által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani.

Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási, illetve felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást , az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

2.2 A Szolgáltató jogosult az általa meghirdetett tanfolyamok témájának, időpontjának az egyoldalú módosítására, illetve törlésére. Az esetleges törlésről, illetve időpont, vagy más részlet módosításáról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet legalább a módosított esemény időpontjától számított öt munkanappal megelőzően értesíteni.

2.3 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, amikor gazdasági, vagy más feltételekben változás áll be, vagy a szerződés szövegében észlelt elírási hiba ezt megköveteli. A szerződés módosításáról Szolgáltató mindazokat értesíti, akiket a módosítás érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a szerződési feltételek végén megjelölt időpontban lép hatályba.

2.4  A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tanfolyamok listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

2.5 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás mindenkori árait maga határozza meg. Kérjük, hogy az aktuális árakról mindig tájékozódjon a honlapon. A szolgáltatásra mindenkor a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

2.6 Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott bizonyos szolgáltatások Ügyfél általi igénybevételére, tanfolyamokon való részvételére kizárólag korábban már elvégzett tanfolyammodul esetén van lehetőség, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ilyen előzetesen elvégzett tanfolyam hiányában az Ügyféllel megtagadja a szerződéskötést.

3. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

3.1 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tanfolyamon jogosult személyesen részt venni, ott jogosult a szolgáltatások igénybevételére. 

3.2 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk – különösen az e-mail cím – helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tanfolyam megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.3 Az Ügyfél a tanfolyamon, workshopon köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel annak megtartását, valamint csoport társait nem zavarja. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására.

4. A tanfolyamok, workshopok és konzultációk (továbbiakban szolgáltatások) helye és ideje

4.1 A tanfolyamok helye: a megrendelés visszaigazolásában található helyszín.

4.2 A tanfolyamok ideje: a megrendelés visszaigazolásában található időpont, illetve amennyiben ezt Szolgáltató módosítja, arról az Ügyfélnek külön értesítést küld.

5. A szolgáltatások díjai, fizetési módok

5.1 A szolgáltatásokra való jelentkezés a választott szolgáltatás saját aloldalán, az ott található jelentkezési/megrendelési űrlap kitöltésével és beküldésével lehetséges. A szolgáltatások díja minden esetben AAM – alanyi adómentes összeg, tehát az űrlapokon feltüntetett összeg a végösszeg. A szolgáltatások díját a következő fizetési módokkal lehetséges kiegyenlíteni:

 • Átutalás/Banki befizetés:
  Számlavezető bank: Crelan Bank
  Számlatulajdonos: FROZEN  
  Számlaszám: BE40 10307811 3663
 • Bankkártyás fizetés ( PayPal )

A megfizetett díjról Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, mely az Ügyfél megadott e-mail címére megküldésre kerül.

5.2 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a tanfolyamok időpontjának áthelyezésére. Ebben az esetben a már befizetett tanfolyami díj visszakérhető vagy másik tanfolyam időpontban használható fel.

5.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a tanfolyam helyének megváltoztatására. Ebben az esetben a megadott email azonosítón keresztül a tanfolyam megkezdése előtt legalább 1 héttel az Ügyfél számára értesítést küld. Abban az esetben, ha ez az új helyszín az Ügyfél számára nem megfelelő, a már befizetett tanfolyami díj visszakérhető vagy másik tanfolyam időpontban használható fel.

5.4. A tanfolyamokon való részvétel feltétele – a 2.6 ponton kívül – a regisztrációs lapnak a tanfolyam megkezdése előtt, a tanfolyam helyszínén való kitöltése, valamint a tanfolyam díjának kifizetése legkésőbb a tanfolyam kezdési időpontjáig.

6. Szerzői jogok

6.1 A Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel.

6.2 Ügyfél mint megrendelő tudomásul veszi, hogy a www.orshee.me honlap teljes tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

7. Adatvédelem

A szolgáltató a személyes adatok kezelésekor az Adatkezelési Tájékoztató szerint jár el.

Utolsó módosítás: 2022.04.20.